ادوارد اسنودن، افشاگر مشهور و دانیل السبرگ، فعال سیاسی با هدف تأمین مالی بنیاد آزادی مطبوعات در ایجاد یک قطعه NFT مبتنی بر اتریوم با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این قطعه ویدئویی مشترک بر اساس اسناد پنتاگون منتشرشده توسط السبرگ و تصاویر آرشیوی از مصاحبه‌ای با او بر روی پله‌های دادگاه بوستون در سال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) ایجاد شده است. قرار است این NFT با کمک پلژردائو از طریق یک پخش زنده تعاملی در روز پنجشنبه به مزایده گذاشته شود.