روز: آبان 14, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

DeHealth چیست؟

شیوع بیماری کرونا از جمله عوامل اثبات کننده ی وجود نقاط ضعف در زیرساخت های خدمات پزشکی و درمان در جهان حتی در کشورهای توسعه