دسته‌بندی: آموزش رمز ارز

سبد هولد یک ساله

نحوه مدیریت سرمایه در سبد هولد  ما سبدهای سرمایه گذاری خود را به سه قسمت کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک دسته بندی می‌کنیم.